Dane adresowe:

Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia
ul. Dehnelów 45
41-250 Czeladź
tel.: 32 263 00 88
e-mail: elektrownia-galeria[at]o2.pl

Jesteś na: Strona główna / INDUSTRIADA 2020 / Regulamin

Regulamin

 Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi 26.09.2020 r.

 1. Regulamin jest wydany przez Muzeum Saturn-Galerię Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi. 
 2. INDUSTRIADA odbywa się w terminie 26.09.2020 r. na terenie Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi, przy ul. Dehnelów 45. od godz. 9.00 do godz. 17.00
 3. Jeśli w poniższym Regulaminie jest mowa o:

Organizatorzy - oznacza to bezpośredniego Organizatora wydarzeń - Muzeum Saturn - GSW Elektrownia w Czeladzi, Zarządcę Szlaku Zabytków Techniki - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz  Operatora - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Regulaminie - oznacza to spis zasad mających na celu uporządkowanie działań, wydarzeń składających się  na INDUSTRIADĘ i zachowania się osób biorących udział  w INDUSTRIADZIE;

Industriadzie - oznacza to Święto szlaku Zabytków Techniki obchodzone corocznie w drugą sobotę czerwca w obiektach należących do tego szlaku, na które składają się imprezy o różnym charakterze;

Imprezie - oznacza to INDUSTRIADĘ odbywającą się w GSW „Elektrownia” w Czeladzi.

 1. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas zwiedzania poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych  na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się Impreza wraz ze wszystkimi urządzeniami i obiektami do niej należącymi.
 2. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla mieszkańców województwa śląskiego, turystów oraz wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem zarówno z kraju, jak  i zagranicy.
 3. Wstęp na nią jest wolny, nie obarczony żadnymi dodatkowymi opłatami.
 4. Osoby zwiedzające są zobowiązane zachowywać się w sposób przyzwoity i nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na INDUSTRIADZIE, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu Imprezy.
 5. Osoby przebywające wewnątrz  i na zewnątrz Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników Galerii Elektrownia, przewodników oraz przedstawicieli Organizatora mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 6. Na teren Imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających.
 7. Przedstawiciele Organizatora Imprezy, pracownicy i przewodnicy po obiektach mają prawo do:
 8. a) w wypadku stwierdzenia zakłócenia porządku i łamania Regulaminu imprezy - wezwania osoby winnej takich czynów do opuszczenia terenu imprezy,
 9. b) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pozostałych osób przebywających na terenie Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi, a także ich mienia.
 10. Zgoda na filmowanie i fotografowanie. Wydarzenia podczas INDUSTRIADY będą fotografowane i filmowane przez podmioty zlecone przez Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach. Udział w INDUSTRIADZIE jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych przez Koordynatora INDUSTRIADY wizerunku Uczestnika dla potrzeb związanych z działalnością Koordynatora, zgodnie z przepisami art. 81 ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wizerunek uczestnika jako zwykła dana osobowa jest chroniony zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych uczestnika festiwalu INDUSTRIADA jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą przy ul. G. Agricoli 2 w Zabrzu; kontakt: biuro[at]muzeumgornictwa.pl. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych – inspektor ochrony danych. Adres e-mail: iod[at]muzeumgornictwa.pl.

Administrator będzie przetwarzał wizerunek uczestnika INDUSTRIADY utrwalony na zdjęciu lub filmie. Utrwalanie wizerunku będzie realizowane przez podmioty, którym Administrator powierzył wykonanie zadania związanego z opracowaniem relacji fotograficznej i filmowej ze święta Szlaku Zabytków Techniki – INDUSTRIADY 2020 w dniu 26 września 2020.

Celem przetwarzania danych osobowych jest promocja i popularyzacja dziedzictwa kultury przemysłowej województwa śląskiego.

Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Zgoda wyrażana jest poprzez uczestnictwo w święcie Szlaku Zabytków Techniki – INDUSTRIADZIE w dniu 26 września 2020 r.

Dane osobowe mogą być udostępnianie przez Administratora wyłącznie odbiorcom działającym na rzecz upowszechniania kultury: wojewódzkim  samorządowym instytucjom kultury, innym podmiotom publicznym i podmiotom prywatnym realizującym zadania na zlecenie Administratora, organizacjom pozarządowym i  osobom prywatnym działającymi na rzecz popularyzacji dziedzictwa kultury przemysłowej oraz obiektom Szlaku Zabytków Techniki i INDUSTRIADY.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji przez Administratora współpracy z Województwem Śląskim w zakresie promocji i popularyzacji dziedzictwa kultury przemysłowej województwa śląskiego. Po tym okresie dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w celach archiwalnych w interesie publicznym przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.

Osobie, której wizerunek został utrwalony przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Uczestnik INDUSTRIADY ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji przez Administratora współpracy z Województwem Śląskim w zakresie promocji i popularyzacji dziedzictwa kultury przemysłowej województwa śląskiego.

 1. W razie konieczności udzielenia nagłej pomocy medycznej należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie służby medyczne oraz powiadomić pracowników Galerii Elektrownia, przedstawicieli Organizatora.
 2. Za bezpieczeństwo osób nieletnich uczestniczących w Imprezie odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni. Dzieci do lat 12 mogą zwiedzać obiekt jedynie w obecności opiekuna.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania „siły wyższej”. Za taką uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu
   na występujące okoliczności.

„Siłę wyższą” stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityk i praw, a także przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

 1. Regulamin jest udostępniony uczestnikom Imprezy poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej www.galeria-elektrownia.pl oraz na terenie Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi.

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Regulamin GSW Elektrownia związany z uczestnictwem w INDUSTRIADZIE 2020.pdf Regulamin GSW Elektrownia związany z uczestnictwem w INDUSTRIADZIE 2020.pdf 20-09-23 13:32 51.61KB pobierz plik: Regulamin GSW Elektrownia związany z uczestnictwem w INDUSTRIADZIE 2020.pdf

Redakcja strony: Regulamin Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:Elektrownia Galeria2020-09-23 13:18:19
 • Aktualizacja publikacji:Elektrownia Galeria2020-09-23 13:32:31
 • Wytworzenie publikacji:Elektrownia Galeria2020-09-23 13:32:29
 • Zatwierdzenie informacji:Elektrownia Galeria2020-09-23 13:32:29
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl